◄ 46:4
Luku 46
46:6 ►

Paikallisjärjestelmän päämaja

5. Jerusemin ympyrät

46:5.1

Universumin elollisuuden pääryhmille varattuja asuinalueita kutsutaan Jerusemin ympyröiksi. Näissä kertomuksissa maininnan saavat ympyräryhmät ovat seuraavat:

46:5.2

1. Jumalan Poikien ympyrät.

46:5.3

2. Enkelten ja korkeampien henkien ympyrät.

46:5.4

3. Universumiauttajien ympyrät, ne luotujen kolminaistamat pojat mukaan luettuina, joita ei ole osoitettu Kolminaisuuden Opettaja-Poikien palvelukseen.

46:5.5

4. Fyysisten Päävalvojain ympyrät.

46:5.6

5. Tehtäväänosoituksen saaneiden ylösnousemuskuolevaisten ja keskiväliolentojen ympyrät.

46:5.7

6. Hyväntahdon siirtokuntien ympyrät.

46:5.8

7. Lopullisuuden Saavuttajakunnan ympyrät.

46:5.9

Tällainen asuinryhmittymä koostuu aina seitsemästä samankeskisestä ja toinen toistaan korkeammalle kohoavasta kehästä. Ne kaikki on rakennettu samoja suuntaviivoja noudattaen, mutta ne ovat erikokoisia ja erilaisista materiaaleista muovattuja. Niitä kaikkia ympäröi kauas ulottuva ympärysmuuri, joka kohoaa ylöspäin ja muodostaa laajan kävelytien, ja nämä sulkevat kokonaan sisäänsä seitsemän samankeskisen kehän jokaisen ryhmän.

46:5.10

1. Jumalan Poikien ympyrät. Vaikka Jumalan Pojilla on oma sosiaalinen planeettansa—yksi siirtymäkulttuurin maailmoista—heillä on hallussaan myös nämä laajalle ulottuvat alueet Jerusemissa. Ylösnousemuskuolevaiset liikkuvat vapaasti siirtymäkulttuurin maailmassa jumalallisten poikien kaikkien luokkien keskuudessa. Siellä tunnet ja rakastat henkilökohtaisesti näitä Poikia, mutta heidän sosiaalinen elämänsä rajoittuu suurelta osin edellä mainittuun erityismaailmaan ja sen satelliitteihin. Jerusemin ympyröissä näitä Poikien eri ryhmiä voidaan kuitenkin tarkkailla työtilanteessa. Ja koska morontianäköpiiri on suunnattoman laaja, voit käyskennellä Poikien kävelyteillä ja katsella heidän lukuisten eri luokkiensa kiintoisia toimintoja.

46:5.11

Nämä Poikien seitsemän ympyrää ovat samankeskisiä ja kohoavat toinen toistaan korkeammalle niin, että kukin ulommista ja laajemmista kehistä kohoaa sisempien ja pienempien ympyröiden yläpuolelle, ja kutakin niistä ympäröi julkinen kävelymuuri. Nämä muurit on rakennettu välkehtivän kirkkaista kiteisistä jalokivistä, ja ne on niin kohotettu, että niistä on näköala asianomaiseen asuinympyrään. Ne monet portit—viidestäkymmenestä- sataanviiteenkymmeneentuhanteen—joista päästään kunkin muurin läpi, on valmistettu yhdestä ainoasta helmenhohtoisesta kiteestä.

46:5.12

Poikien alueen ensimmäistä ympyrää pitävät hallussaan Hallinnolliset Pojat ja heidän henkilökohtaiset esikuntansa. Tänne keskittyvät näiden juridisten Poikien lahjoittautumista ja oikeudenkäyttöä koskeviin palveluihin liittyvät kaikki hankkeet ja välittömät toiminnot. Juuri tämän keskuksen kautta järjestelmän Avonaalit pitävät myös yhteyttä universumiin.

46:5.13

Järjestyksessä toinen ympyrä on Kolminaisuuden Opettaja-Poikien hallinnassa. Tällä pyhällä alueella Daynaalit kumppaneineen kouluttavat vasta saapuneita ensiasteisia Opettaja-Poikia. Ja kaikessa tässä työssä he saavat asiantuntevaa apua tiettyjen, Loistaviin Iltatähtiin verrattavien olentojen eräältä jakautumalta. Eräs Daynaalien ympyrän sektoreista on luotujen kolminaistamien poikien hallussa. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat tulevat lähimmäksi sitä, että he olisivat paikallisuniversumissa toimivia Universaalisen Isän edustajia; ovathan he olentoja, jotka polveutuvat Kolminaisuudesta. Tämä toinen ympyrä on alue, joka kiinnostaa koko Jerusemin väestöä tavattomasti.

46:5.14

Kolmas ympyrä on pyhitetty Melkisedekeille. Se on järjestelmäpäälliköiden asuinpaikka, ja sieltä käsin he valvovat näiden monitaitoisten poikien lähes loputtoman monia toimintoja. Jo ensimmäisestä mansiomaailmasta alkaen ja ylösnousemuskuolevaisten Jerusemissa viettämän koko elämänvaiheen ajan Melkisedekit toimivat kasvatusisinä ja aina paikalla olevina neuvojina. Ei olisi erehdys sanoa, että heidän vaikutuksensa Jerusemissa on hallitseva, ellei Aineellisten Poikien ja Tyttärien joka puolelle ulottuvia toimintoja oteta lukuun.

46:5.15

Neljäs ympyrä toimii kotina Vorondadekeille ja niille kaikille muille vierailevien ja tarkkailevien Poikien yhteisöille, joille ei ole osoitettu jotakin muuta paikkaa. Kaikkein Korkeimmat Konstellaation-Isät pitävät asuinsijanaan tätä ympyrää tehdessään tarkastuskäyntejä paikallisjärjestelmään. Viisauden Täydellistäjät, Jumalalliset Neuvonantajat ja Universaaliset Sensorit asuvat kaikki tässä ympyrässä, aina kun he ovat täyttämässä velvollisuuksiaan järjestelmässä.

46:5.16

Viides ympyrä on Lanonandekien eli järjestelmänhallitsija- ja planeettaprinssiluokan poikien asuinsija. Nämä kolme ryhmää sekoittuvat yhdeksi ja samaksi yhteisöksi, kun ne ovat kotona tällä alueella. Lanonandekien järjestelmäkohtaisia varajoukkoja pidetään tässä ympyrässä, kun taas Järjestelmän Hallitsijan temppeli sijaitsee hallintokukkulalla hallitusrakennusten ryhmän keskellä.

46:5.17

Kuudes ympyrä on järjestelmän Elämänkantajien olinpaikka. Kaikki näiden Poikien luokat kerääntyvät tänne, ja täältä he lähtevät maailmoihin suorittamaan tehtäviään.

46:5.18

Seitsemäs ympyrä on ylösnousemuksellisten poikien kohtauspaikka, niiden tehtäväänosoitettujen kuolevaisten kohtauspaikka, jotka yhdessä serafiseuralaistensa kanssa saattavat väliaikaisesti toimia järjestelmän päämajassa. Kaikki ne entiset kuolevaiset, jotka ovat statukseltaan Jerusemin kansalaisen yläpuolella, mutta finaliitin statuksen alapuolella, luetaan tässä ympyrässä päämajaansa pitävien ryhmään kuuluviksi.

46:5.19

Nämä Pojille varatut ympyränmuotoiset asuinpaikat peittävät suunnattoman suuren alueen, ja vielä tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten sen keskustassa oli suuri tyhjä tila. Nyt tällä keskusaukealla sijaitsee Mikaelin muistomerkki, joka valmistui noin viisisataa vuotta sitten. Neljäsataayhdeksänkymmentäviisi vuotta sitten, kun tämä temppeli vihittiin, Mikael oli henkilökohtaisesti saapuvilla, ja koko Jerusem kuuli liikuttavan kertomuksen Mestari-Pojan lahjoittautumisesta Urantialla, Satanian vähäisimmällä. Mikaelin muistomerkki on nyt kaikkien niiden toimintojen keskipiste, jotka sisältyvät Mikaelin lahjoittautumisesta johtuvaan järjestelmän muunneltuun johtamistapaan, mukaan luettuina useimmat Salvingtonista äskettäin tänne siirretyt toiminnot. Muistomerkin henkilökuntaan kuuluu yli miljoona persoonallisuutta.

46:5.20

2. Enkelten ympyrät. Poikien asuinalueen tavoin nämä enkelien ympyrätkin koostuvat seitsemästä samankeskisestä ja toinen toistaan korkeammalle kohoavasta ympyrästä, joista jokaisesta on näköala sisäalueille.

46:5.21

Enkelten ensimmäistä kehää pitävät hallussaan ne Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet, joiden asemapaikka saattaa välillä olla päämajamaailmassa: Yksinäiset Sanansaattajat ja heidän kumppaninsa. Toinen ympyrä on pyhitetty sanansaattajajoukoille, Teknisille Neuvojille, seuralaisille, tarkastajille ja kirjureille, silloin kun nämä aika ajoin sattumoisin toimivat Jerusemissa. Kolmatta ympyrää pitävät hallussaan korkeampiin luokkiin ja ryhmittymiin kuuluvat hoivaavat henget.

46:5.22

Neljättä ympyrää pitävät hallussaan hallintoserafit, ja Satanian kaltaisessa paikallisjärjestelmässä palvelevat serafit ovat ”lukemattomien enkelten armeija”. Viides ympyrä on planetaaristen serafien hallussa, kun kuudes ympyrä taas on siirtymävaiheen hoivaajien koti. Seitsemäs ympyrä on eräiden paljastamattomien serafiluokkien oleskelusfääri. Näiden kaikkien enkeliryhmien kirjurit eivät oleskele toveriensa parissa, sillä he asuvat Jerusemin tallenteiden temppelissä. Kaikki muistiinmerkinnät säilytetään tässä kolmiosaisessa arkistosalissa kolmin kappalein. Järjestelmäpääkaupungin muistiinmerkinnät säilytetään aina aineellisessa, morontiaalisessa ja henkeä olevassa muodossa.

46:5.23

Näitä seitsemää kehää ympäröi Jerusemin näyttelypanoraama, jonka ympärysmitta on viisituhatta standardimailia ja joka on omistettu Satanian kansoitettujen maailmojen edistymisen esittelemiseen. Sitä pidetään lakkaamatta ajan tasalla, jotta se todellakin edustaisi yksittäisten planeettojen kulloistakin tilaa. En epäile lainkaan, että tämä enkelten ympyräin ylle kohoava laaja kävelytie tulee olemaan Jerusemin nähtävyyksistä ensimmäinen, johon kiinnitätte huomionne, kun teille varhaisempien vierailujenne yhteydessä myönnetään pidennettyä vapaa-aikaa.

46:5.24

Nämä näyttelyt ovat Jerusemin syntyperäisen elollisuuden hoidossa, mutta nämä saavat apua niiltä Satanian eri maailmoista tulevilta taivasmatkalaisilta, jotka oleskelevat Jerusemissa matkallaan Edentiaan. Planeettojen tilanteen ja maailmojen edistymisen kuvailu toteutetaan monin eri menetelmin, joista jotkin ovat teille tuttuja, mutta enimmäkseen kuitenkin Urantialla tuntemattomin menetelmin. Nämä näyttelyt täyttävät tämän valtavan muurin ulkoseinämän. Loppuosa kävelytiestä on lähes kokonaan avointa ja ihanasti ja suurenmoisesti kaunistettua.

46:5.25

3. Universumiauttajien ympyröissä on Iltatähtien päämaja, joka sijaitsee suunnattoman suurella keskusaukiolla. Tänne on sijoitettu Galantian järjestelmäpäämaja, tämän ylienkelien mahtavan ryhmän apulaispäällikön, kaikista Iltatähdistä ensimmäisenä valtakirjansa saaneen superenkelin, toimipaikka. Se on eräs suurenmoisimmista Jerusemin hallintosektoreista, vaikka kuuluukin kaikkein viimeisimpien rakennelmien joukkoon. Tämän keskuksen läpimitta on kahdeksankymmentä kilometriä. Galantian päämaja on valettu kristallimonoliitti, kokonaan läpinäkyvä. Sekä morontia- että aineelliset olennot arvostavat suuresti näitä aineellis-morontiaalisia kristalleja. Luodut Iltatähdet ulottavat vaikutuksensa koko Jerusemiin, he nimittäin omaavat tällaiset persoonallisuuden ulkopuolelle ulottuvat ominaisuudet. Koko tämä maailma on alkanut tuoksua hengellisyydeltä, koska niin monet heidän toiminnoistaan siirrettiin Salvingtonista tänne.

46:5.26

4. Fyysisten Päävalvojien ympyrät. Fyysisten Päävalvojien eri yhteisöt on järjestetty samankeskisesti valtaisan voimatemppelin ympärille. Sen johtajana toimii järjestelmän voimapäällikkö yhdessä Morontiavoiman Valvojien päällikön kanssa. Tämä voiman temppeli on toinen niistä kahdesta Jerusemin sektorista, joihin ylösnousemuskuolevaisilla ja keskiväliolennoilla ei ole pääsyä. Se toinen on Aineellisten Poikien alueella oleva dematerialisointisektori. Se koostuu sarjasta laboratorioita, ja niissä kuljetusserafit muuntavat aineelliset olennot tilaan, joka on täysin olemassaolon morontiaalisen järjestyksen mukainen.

46:5.27

5. Ylösnousemuskuolevaisten ympyrät. Ylösnousemuskuolevaisten kehien keskelle jäävällä alueella sijaitsee järjestelmän asuttuja maailmoja edustavien 619 planeettamuistomerkin ryhmä, ja näihin rakennelmiin tehdään silloin tällöin laajamittaisia muutoksia. Kustakin maailmasta kotoisin olevilla kuolevaisilla on etuoikeus sopia aika ajoin tietyistä muutoksista tai lisäyksistä, jotka on tehtävä heidän planeettamuistomerkkiinsä. Tälläkin hetkellä ollaan Urantian rakennelmiin tekemässä monia muutoksia. Näiden 619 temppelin keskellä on Edentian ja sen monien ylösnousemuskulttuurimaailmojen pienoismalli. Tämän pienoismallin läpimitta on noin kuusikymmentäviisi kilometriä, ja se on todellisuutta vastaava jäljennös Edentian järjestelmästä ja kaikilta yksityiskohdiltaan alkuperäisen mukainen.

46:5.28

Taivasmatkalaiset nauttivat palvelustaan Jerusemissa ja tarkkailevat mielellään muiden ryhmien työskentelytapoja. Mitä tahansa näissä eri ympyröissä tehdäänkin, se on kaikkien Jerusemissa olevien vapaasti tarkkailtavissa.

46:5.29

Tällaisen maailman toiminta jakaantuu kolmeen toisistaan erottuvaan osaan: työhön, edistymiseen ja leikkiin. Toisin sanoin ilmaistuna kysymyksessä ovat palvelu, opiskelu ja rentoutuminen. Yhteisiä toimintoja ovat sosiaalinen seurustelu, ryhmähuvitukset ja Jumalan palvonta. Seurustelu eri persoonallisuusryhmien, omista tovereista paljonkin poikkeavien olentoluokkien kanssa on opetuksellisessa mielessä erittäin arvokasta.

46:5.30

6. Hyväntahdon siirtokuntien ympyrät. Hyväntahdon siirtokuntien seitsemää ympyrää kaunistaa kolme valtavaa rakennelmaa: Jerusemin suunnaton tähtitieteellinen observatorio, Satanian jättiläismäinen taidegalleria ja vaihtelunohjaajien valtaisa kokoussali, lepäämiselle ja virkistäytymiselle omistettujen morontiatoimintojen näyttämö.

46:5.31

Taivaalliset taidetyöntekijät ohjaavat spornagiaolentoja ja valmistuttavat ne moninaiset luomisvoimaa osoittavat koristukset ja monumentaaliset muistomerkit, joita on runsain määrin kaikissa julkisissa kokoontumistiloissa. Näiden taidetyöntekijöiden studiot kuuluvat tämän ihmeellisen maailman kaikkien verrattomien rakennusten joukossa kaikkein suurimpiin ja kauneimpiin. Muut hyväntahdon siirtokunnat ylläpitävät laajoja ja kauniita päämajoja. Monet näistä rakennuksista on kokonaan valmistettu kidemäisistä jalokivistä. Kaikille arkkitehtonisille maailmoille on ominaista kristallien ja niin kutsuttujen jalometallien runsaus.

46:5.32

7. Finaliittien ympyröiden keskellä on ainutlaatuinen rakennelma. Ja samanlainen tyhjä temppeli on nähtävillä kaikkialla Nebadonissa jokaisen järjestelmän päämajamaailmassa. Jerusemissa tämä mahtava rakennus on sinetöity Mikaelin virkamerkillä, ja siinä on seuraava päällekirjoitus: ”Vihkimätön hengen seitsemännelle vaiheelle—ikuiselle tehtäväänosoitukselle.” Gabriel kiinnitti sinetin tähän salaperäiseen temppeliin, eikä kukaan muu kuin Mikael voi eikä saa murtaa Kirkkaan Aamutähden kiinnittämää täysivaltaisuuden sinettiä. Jonakin päivänä olet katseleva tätä hiljaista temppeliä, vaikket sen mysteeriä voikaan ratkaista.

46:5.33

Jerusemin muut ympyrät: Mainittujen asuinympyröiden lisäksi Jerusemissa on lukuisa määrä muitakin nimettyjä asuinsijoja.


◄ 46:4
 
46:6 ►